O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Zestawianie projektów

Istnieje wiele powodów łączenia zewnętrznych projektów z Twoim własnym. Podmodułem (ang. submodule) określa się projekt, który stanowi część Twojego gitowego archiwum, a jednocześnie istnieje niezależnie w swoim własnym archiwum kontroli wersji źródłowych. W tym rozdziale omówiono przyczyny tworzenia podmodułów przez budowniczych oraz sposoby postępowania z podmodułami w Gicie.

Wcześniej pracowaliśmy w tej książce z archiwum o nazwie public_html, co do którego wyobraziliśmy sobie, że zawiera Twoją witrynę sieciową. Jeśli Twoja witryna jest oparta na którejś z bibliotek środowiska AJAX, jak Prototype lub jQuery, to będziesz musiał dysponować kopią tej biblioteki gdzieś w obrębie public_html. A i to nie wszystko, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required