O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Git i GitHub

Choć inne rozdziały tej książki koncentrowały się na Gicie rozpatrywanym jako narzędzie sterowane poleceniami tekstowymi, lata, które upłynęły od czasu jego pojawienia się w 2005 roku, sprzyjały wzrostowi społecznych działań na rzecz jego oprzyrządowania. Liczba takich narzędzi idzie w setki i są one najróżniejszych rodzajów: od interfejsów graficznych dla komputerów stacjonarnych, jak SmartGit, po narzędzia składowania na dysku, jak SparkleShare. Jednak w oceanie gitowego oprzyrządowania, w opinii wielu konstruktorów, a nawet osób niezajmujących się tworzeniem oprogramowania, wybija się jedna pozycja — GitHub[161].

Napis widniejący w witrynie przedstawionej na Rysunek 21-1 jeszcze kilka lat temu byłby nie do pomyślenia, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required