Rozdział 11. Bezpieczeństwo i kopia zapasowa

Jeśli uważasz, że technologia może rozwiązać Twoje problemy z bezpieczeństwem, oznacza to, że nie rozumiesz problemów i technologii.

— Bruce Schneier, Applied Cryptography

W tym rozdziale omówimy mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli dostępu w Kubernetes, w tym kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), przedstawimy niektóre narzędzia i usługi wyszukujące luki w systemie oraz wyjaśnimy, jak wykonać kopię zapasową danych i stanu Kubernetes (a co ważniejsze, jak je przywrócić). Przyjrzymy się również pewnym przydatnym sposobom uzyskiwania informacji o tym, co dzieje się w Twoim klastrze.

Kontrola dostępu i uprawnienia

Na początku małe firmy technologiczne zatrudniają kilku pracowników i każdy z nich posiada ...

Get Kubernetes - rozwiązania chmurowe w świecie DevOps now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.