Rozdział 3. Środowisko uruchomieniowe kontenerów

Kubernetes to orkiestrator kontenerów. Sam nie jest jednak w stanie tworzyć, uruchamiać ani zatrzymywać kontenerów. Dlatego deleguje te operacje do jednej z wtyczek, którą jest komponent zwany środowiskiem uruchomieniowym kontenerów (ang. container runtime). Środowisko uruchomieniowe kontenerów to oprogramowanie tworzące kontenery na węźle klastra i zarządzające nimi. Do uruchamiania procesu na podstawie obrazu kontenera w systemie Linux środowisko uruchomieniowe kontenerów używa zestawu podstawowych mechanizmów jądra, takich jak grupy kontrolne (ang. cgroups) i przestrzenie nazw. Generalnie w celu uruchamiania kontenerów Kubernetes — a dokładniej kubelet — współpracuje ze środowiskiem uruchomieniowym ...

Get Kubernetes w środowisku produkcyjnym now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.