Rozdział 5. Sieci kapsuł

Od początków istnienia sieci zastanawiamy się, jak umożliwić komunikację między hostami. Do najważniejszych zagadnień związanych z działaniem sieci należą m.in.: unikatowe adresowanie hostów, routing pakietów między sieciami i propagacja znanych tras. Od ponad dekady programowalne sieci komputerowe (ang. Software Defined Network — SDN) odnotowują szybki rozwój, eliminując te problemy w naszych coraz bardziej dynamicznych środowiskach. Niezależnie od tego, czy korzystasz z centrum danych opartego na platformie VMware NSX, czy z chmurowej usługi Amazon VPC, prawdopodobnie jesteś konsumentem SDN.

To wszystko ma zastosowanie również do Kubernetesa. Chociaż nasza jednostka przenosi się z hostów do kapsuł, musimy zapewnić adresowalność ...

Get Kubernetes w środowisku produkcyjnym now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.