Rozdział 13. Samoświadomość

Niektóre aplikacje muszą być samoświadome, tj. mieć dostęp do informacji na swój temat. Wzorzec Samoświadomość opisuje Downward API Kubernetesa, które dostarcza prosty mechanizm do introspekcji i wstrzykiwania metadanych do aplikacji.

Problem

W większości przypadków natywne aplikacje chmurowe są bezstanowe i możliwe do błyskawicznego usunięcia, ponieważ nie mają one tożsamości istotnej z punktu widzenia innych aplikacji. Czasami nawet tego rodzaju aplikacje muszą mieć dostęp do informacji na swój temat, a także dotyczących środowiska, w którym funkcjonują. Do tych informacji zaliczamy te znane tylko w czasie wykonania, takie jak nazwa kapsuły, jej adres IP czy nazwa hosta, na którym znajduje się aplikacja. Z drugiej ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.