Rozdział 23. Operator

Operator to kontroler, który korzysta z CRD, aby enkapsulować wiedzę operacyjną danej aplikacji w zautomatyzowany lub zalgorytmizowany sposób. Wzorzec Operator pozwala na rozszerzenie wzorca Kontroler z poprzedniego rozdziału, dając większą elastyczność i możliwości zastosowania.

Problem

W rozdziale 22. opisaliśmy, jak rozszerzyć Kubernetesa w prosty i elastyczny sposób. W bardziej skomplikowanych sytuacjach zwykłe kontrolery nie są wystarczająco funkcjonalne, z uwagi na fakt, że są one w stanie jedynie obserwować wewnętrzne zasoby Kubernetesa i zarządzać nimi. Czasami chcemy dodać nowe koncepty do Kubernetesa, które wymagają uwzględnienia dodatkowych obiektów domenowych. Załóżmy, że naszym rozwiązaniem w zakresie monitorowania ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.