Planowanie zadań

sleep

Oczekuje określoną liczbę sekund, nie robiąc nic.

watch

Uruchamia podany program w określonych odstępach czasu.

at

Zaplanowuje zadanie do wykonania w określonym czasie.

crontab

Zaplanowuje zadanie do wielokrotnego wykonania w określonych czasach.

Jeżeli zachodzi potrzeba uruchomienia jakiegoś programu w określonym momencie lub w określonych odstępach czasu, w Linuksie można znaleźć kilka narzędzi ustalających harmonogram zadań, o różnym stopniu złożoności.

sleep

stdin

stdout

-file

--opt

--help

--version

sleep specyfikacja_czasu

Polecenie sleep odczekuje jedynie zadany czas. Podana specyfikacja_czasu może mieć postać liczby całkowitej (co oznacza liczbę sekund) lub liczby całkowitej z dodaną literą s (również oznacza to sekundy), m (minuty), ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.