Dodatek A. Rozszerzenia kompilatora GCC dla języka C

Narzędzie GNU Compiler Collection (GCC) dostarcza wielu rozszerzeń dla języka C. Część z nich udowodniło swoją szczególną przydatność dla programistów systemowych. Większość rozszerzeń języka C, które zostaną omówione w tym dodatku, pozwala programistom na dostarczenie dalszych informacji do kompilatora, dotyczących zachowania oraz zamierzonego sposobu użycia ich kodu. Kompilator wykorzystuje te informacje w celu utworzenia bardziej efektywnego kodu maszynowego. Inne rozszerzenia uzupełniają luki w języku C, szczególnie na jego niższych poziomach.

GCC dostarcza pewnych rozszerzeń, które obecnie dostępne są już w najnowszym standardzie języka C — ISO C99. Niektóre z tych rozszerzeń działają podobnie ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.