Dodatek B. Bibliografia

Poniższa bibliografia przedstawia zalecane pozycje książkowe, dotyczące programowania systemowego, podzielone na cztery podkategorie. Żadna z tych zalecanych prac nie musi zostać przeczytana. Jest to wyłącznie osobisty wybór autorski, wskazujący najbardziej przydatne książki dotyczące danego zagadnienia. Jeśli jednak zaistnieje potrzeba dokładniejszego zapoznania się z danym tematem, można wówczas skorzystać z przedstawionej bibliografii.

W przypadku niektórych z podanych pozycji książkowych zakłada się, że Czytelnik jest już biegły w określonym temacie, np. w programowaniu w języku C. Inne prace są rozległymi i dokładnymi dodatkami do tej książki, takimi jak pozycje dotyczące debuggera gdb, systemu kontroli wersji Subversion ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.