Rozdział 4. Zaawansowane operacje plikowe wejścia i wyjścia

W Rozdział 2. przeanalizowano funkcje systemowe dotyczące przeprowadzania podstawowych operacji wejścia i wyjścia w systemie Linux. Funkcje te tworzą nie tylko podstawy operacji plikowych wejścia i wyjścia, ale również są fundamentem, na którym oparta jest właściwie cała komunikacja w Linuksie. W Rozdział 3. wyjaśniono, w jaki sposób buforowanie w przestrzeni użytkownika zastępuje funkcje systemowe, przeznaczone dla wykonywania podstawowych operacji wejścia i wyjścia, a także przeanalizowano specyficzne rozwiązanie buforowania w przestrzeni użytkownika, jakim jest biblioteka typowych operacji wejścia i wyjścia dla języka C. W tym rozdziale zostaną poddane analizie bardziej zaawansowane ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.