Rozdział 6. Zaawansowane zarządzanie procesami

W Rozdział 5. wprowadzono pojęcie abstrakcji procesu oraz omówiono interfejsy jądra użyte w celu jego tworzenia, kontroli i usuwania. W niniejszym rozdziale informacje te są wykorzystane podczas rozważań na temat zarządcy procesów (ang. scheduler) i jego algorytmu szeregowania, by zaprezentować zaawansowane interfejsy dla potrzeb zarządzania procesami. Te funkcje systemowe ustalają zachowanie szeregowania oraz semantykę procesu, wpływając na sposób działania zarządcy procesów w dążeniu do celu określonego przez aplikację lub użytkownika.

Szeregowanie procesów

Zarządca procesów jest składnikiem jądra, który decyduje, jaki proces ma być uruchomiony w następnej kolejności. Innymi słowy, zarządca procesów ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.