Rozdział 6. Zaawansowane zarządzanie procesami

W Rozdział 5. wprowadzono pojęcie abstrakcji procesu oraz omówiono interfejsy jądra użyte w celu jego tworzenia, kontroli i usuwania. W niniejszym rozdziale informacje te są wykorzystane podczas rozważań na temat zarządcy procesów (ang. scheduler) i jego algorytmu szeregowania, by zaprezentować zaawansowane interfejsy dla potrzeb zarządzania procesami. Te funkcje systemowe ustalają zachowanie szeregowania oraz semantykę procesu, wpływając na sposób działania zarządcy procesów w dążeniu do celu określonego przez aplikację lub użytkownika.

Szeregowanie procesów

Zarządca procesów jest składnikiem jądra, który decyduje, jaki proces ma być uruchomiony w następnej kolejności. Innymi słowy, zarządca procesów ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.