Rozdział 8. Zarządzanie pamięcią

Pamięć należy do najbardziej podstawowych, a jednocześnie najważniejszych zasobów dostępnych dla procesu. W rozdziale tym omówione zostaną tematy związane z zarządzaniem nią: przydzielanie, modyfikowanie i w końcu zwalnianie pamięci.

Słowo przydzielanie — powszechnie używany termin, określający czynność udostępniania obszaru pamięci — wprowadza w błąd, ponieważ wywołuje obraz wydzielania deficytowego zasobu, dla którego wielkość żądań przewyższa wielkość zapasów. Na pewno wielu użytkowników wolałoby mieć więcej dostępnej pamięci. Dla nowoczesnych systemów problem nie polega jednak na rozdzielaniu zbyt małych zapasów dla zbyt wielu użytkowników, lecz właściwym używaniu i monitorowaniu danego zasobu.

W tym rozdziale ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.