O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Bibliografia

Poniższa bibliografia przedstawia zalecane pozycje książkowe, dotyczące programowania systemowego, podzielone na cztery podkategorie. Żadna z tych zalecanych prac nie musi zostać przeczytana. Jest to wyłącznie osobisty wybór autorski, wskazujący najbardziej przydatne książki dotyczące danego zagadnienia. Jeśli jednak zaistnieje potrzeba dokładniejszego zapoznania się z danym tematem, można wówczas skorzystać z przedstawionej bibliografii.

W przypadku niektórych z podanych pozycji książkowych zakłada się, że Czytelnik jest już biegły w określonym temacie, np. w programowaniu w języku C. Inne prace są rozległymi i dokładnymi dodatkami do tej książki, takimi jak pozycje dotyczące debuggera gdb, rozproszonego systemu kontroli ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required