O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Buforowane operacje wejścia i wyjścia

Jak napisano w Rozdział 1., abstrakcją reprezentującą najmniejszą jednostkę pamięci masowej w systemie plików jest blok. Podczas każdej operacji dyskowej w jądrze używane jest pojęcie bloku. Faktycznie blok jest wspólnym elementem wszystkich operacji wejścia i wyjścia. Zgodnie z tym żadna operacja wejścia i wyjścia nie może zostać wykonana na ilości danych mniejszej niż rozmiar bloku lub takiej, która nie jest całkowitą jego wielokrotnością. Jeśli chciałbyś odczytać jedynie bajt danych, masz pecha: musisz wczytać cały blok. Czy chcesz zapisać 4,5 bloku danych? Będziesz musiał zapisać 5 bloków, co oznacza, że ostatni blok przeczytasz w całości, uaktualnisz tylko jego połowę, a następnie zapiszesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required