O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Zarządzanie procesami

Jak już wspomniano w Rozdział 1., podstawowymi abstrakcjami w systemie Unix oprócz plików są procesy. Procesy są wykonywanymi kodami obiektów, czyli aktywnymi, „żyjącymi”, działającymi programami. Proces to jednak coś więcej niż tylko kod maszynowy — składa się on z danych, zasobów, stanu procesu oraz ze zwirtualizowanego komputera.

W tym rozdziale omówione zostaną podstawy zarządzania procesami, poczynając od ich tworzenia, a kończąc na usuwaniu. Te podstawy nie zmieniły się wiele od początków istnienia systemu Unix. Wyraźnie widać, że ciągłość idei, a także myślenie przyszłościowe, zastosowane podczas projektowania systemu Unix, znajdują swoje potwierdzenie podczas omawiania tematów związanych z zarządzaniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required