O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Sygnały

Sygnały są przerwaniami programowymi, które dostarczają mechanizmu pozwalającego na obsługę zdarzeń asynchronicznych. Zdarzenia te mogą powstawać poza systemem (na przykład, gdy użytkownik wysyła znak przerwania, uzyskiwany poprzez naciśnięcie sekwencji klawiszy Ctrl+C) lub być generowane przez program lub jądro — na przykład, gdy proces wykonuje kod przeprowadzający operację dzielenia przez zero. Proces może również wysyłać sygnały do innego procesu i przez to realizować prymitywną odmianę komunikacji międzyprocesorowej (IPC).

Punktem kluczowym całego zagadnienia nie jest jedynie asynchroniczne występowanie zdarzeń (użytkownik może na przykład wysłać sekwencję klawiszy Ctrl+C w każdym momencie działania programu), lecz również ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required