Przeglądanie procesów

ps Wypisuje procesy.

uptime Podglądanie obciążenia systemu.

w Lista aktywnych procesów wszystkich użytkowników.

top Interaktywnie monitoruje procesy zajmujące sporo zasobów systemu.

free Wyświetla ilość wolnej pamięci.

W systemie Linux procesem nazywana jest jednostka pracy. Każdy uruchamiany program reprezentuje jeden lub więcej procesów, a Linux udostępnia polecenia umożliwiające ich przeglądanie i manipulowanie nimi. Każdy proces jest identyfikowany przez liczbowy identyfikator procesu, w skrócie PID.

Procesy nie są tożsame z zadaniami (opisanymi w sekcji „Kontrola zadań powłoki”): procesy są częścią systemu operacyjnego, podczas gdy zadania są tworami wysokiego poziomu, istniejącymi jedynie wewnątrz powłoki, w której ...

Get Linux now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.