Audio i wideo

cdparanoia Odczytuje ścieżki z płyt CD i zapisuje je jako pliki formatu WAV.

lame Konwertuje pliki z formatu WAV do MP3.

id3info Przeglądarka znaczników ID3 w plikach MP3.

id3tag Edytor znaczników ID3 w plikach MP3.

ogginfo Przeglądarka danych o plikach formatu OGG.

metaflac Przeglądarka i edytor informacji o plikach formatu FLAC.

sox Konwerter formatów zapisu plików audio.

mplayer Odtwarzacz plików audio i wideo.

W systemie Linux dźwięk i wideo mają się dobrze — dystrybucje Linuksa są wyposażone w liczne programy do odtwarzania i edycji materiałów audiowizualnych; tutaj skupimy się (jak zwykle) na narzędziach dostępnych w powłoce.

cdparanoia   stdin  stdout  -file  --opt  --help  --version

cdparanoia [opcje] zakres [plik_wyjściowy ...

Get Linux now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.