Rozdział 5. Programy i narzędzia

Jaką wartość ma komputer bez odpowiedniego oprogramowania? Firma Apple jak zawsze włączyła zestaw standardowych programów i narzędzi do systemu operacyjnego Mac OS X, w tym również słynny pakiet iApps (czyli programy iCal, iChat, iSync oraz iTunes) oraz całą masę narzędzi ułatwiających monitorowanie i konfigurowanie dodatkowych urządzeń podłączanych do Maca.

W ramach systemu operacyjnego dostępne są programy umożliwiające przeglądanie i drukowanie plików PostScript i PDF, wykonywanie podstawowych działań związanych z edytowaniem dokumentów tekstowych, wysyłanie i odbieranie wiadomości poczty elektronicznej oraz tworzenie filmów, jak również narzędzia pomagające w zarządzaniu systemem.

Za pomocą Findera możesz przeglądać ...

Get Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.