Rozdział 15. Odkrywaj, aby weryfikować wiedzę

Trochę Cię okłamałem. Odrobinę.

Być może czytając poprzednie rozdziały, zacząłeś się pomału gotować w środku, ponieważ męczyło Cię, że ciągle pomijam jedną rzecz. Przepraszam.

Moje opowieści o MadMimi.com (http://madmimi.com/) i Globo.com były niepełne. Prawda jest taka, że obydwa zespoły wykorzystały dyskusje badawcze do wskazania, co uznały za MVS. Można się było jednak tylko domyślać, czy te rozwiązania były rzeczywiście rentowne. Właściwie wszystko należy uznać za domysły, dopóki produkt nie zostanie wydany i dopóki nie zaobserwujemy, co klienci i użytkownicy rzeczywiście z nim będą robić. Wstępne dyskusje badawcze wraz z mapami historyjek pomogły wspomnianym zespołom sformułować prawdopodobnie ...

Get Mapowanie historyjek użytkownika now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.