Rozdział 17. Etap trzeci — wirusowość

W 1997 r. Draper Fisher Jurvetson, firma venture capital, jako pierwsza użyła terminu marketing wirusowy na określenie internetowej wersji marketingu szeptanego[59]. Firma bezpośrednio doświadczyła potęgi marketingu wirusowego na przykładzie usługi Hotmail, w ramach której do każdej wiadomości e-mail dołączano element infekujący, czyli słynny już dziś link na dole e-maila, zapraszający odbiorców wiadomości do założenia własnych kont pocztowych w Hotmail.

Kilkadziesiąt lat wcześniej Frank Bass, jeden z twórców naukowych założeń marketingu, opisywał sposób rozprzestrzeniania się komunikatów na rynku[60]. W swoim artykule z 1969 r., zatytułowanym „A New Product Growth Model for Consumer Durables”, wyjaśniał, jak ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.