Rozdział 25. Strony z treściami — punkty odniesienia

Wskaźniki klikalności

(Informacje o wskaźnikach klikalności dotyczą również stron UGC).

Odpowiednio umieszczona i dopasowana tematycznie reklama jest klikana częściej, ogólnie jednak rzecz biorąc: w przypadku reklam trzeba iść na ilość — nawet najlepsze reklamy rzadko uzyskują wskaźniki klikalności przekraczające 5%.

W maju 2012 r. firma CPC Strategy przeprowadziła badania i opracowała listę 10 porównywarek cen wraz z osiąganymi przez nie wskaźnikami klikalności (nie dotyczy to Binga i TheFind, które nie pobierają opłat za kliknięcia[119]). Ta lista została przedstawiona w Tabela 25-1.

Tabela 25-1. Dziesięć najlepszych porównywarek cenowych

Porównywarka

Wskaźnik konwersji

Koszt jednego kliknięcia

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.