Rozdział 6. Przygotuj się do rozmów z klientami

Najszybszym sposobem uczenia się są rozmowy z klientami — nie oddawanie kolejnych wersji kodu czy zbieranie danych statystycznych, lecz zwykłe rozmowy z ludźmi. W pozostałej części książki będziemy stosować wywiady z klientami[15] jako narzędzie uczenia się. W tym rozdziale przedstawię podstawowe zasady skutecznego ich prowadzenia.

Żadnych ankiet, żadnych wywiadów zogniskowanych

Jeśli powiedzieć założycielom firm, aby podjęli najmniejsze działania pozwalające pozyskać informacje od klientów, wielu z nich w pierwszym odruchu sięga po badania ankietowe lub wywiady zogniskowane. Ankiety i grupy fokusowe rzeczywiście mogą wydawać się wydajniejszym sposobem poznawania klientów, jednak zaczynanie od nich ...

Get Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.