Dodatek A. Instalowanie programu MS Project 2007

Osobom, które instalowały już programy Microsoftu, proces instalacji programu MS Project 2007 nie powinien sprawiać problemu. Co więcej, procedura jest taka sama zarówno w systemie Windows XP, jak i Windows Vista. Etapy instalacji są znacznie uproszczone w porównaniu z programem MS Project 2003. Jeżeli jest to pierwsza instalacja, w zasadzie nie trzeba podawać kreatorowi żadnych informacji.

Jeżeli w systemie zainstalowano wcześniejszą wersję programu MS Project, można ją albo zaktualizować, albo pozostawić i zainstalować MS Project 2007 równolegle. Aktualizacja oznacza, że nowsza wersja zastąpi wcześniejszą, więc można utracić pewne ulubione funkcje, takie jak Kreator wykresu Visio SPP, które nie ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.