Rozdział 8. Budowanie zespołu projektu

Bez ludzi projekty nie rozpoczynałyby się, a już z pewnością by się nie kończyły. Aby projekt przebiegał gładko od rozpoczęcia do zakończenia, potrzebni są odpowiedni ludzie, którzy wiedzą, jakie są ich role. W przeciwnym wypadku współpraca i komunikacja przypominają zabawną adaptację komedii pomyłek. Budowę zespołu projektowego można rozpocząć zaraz po określeniu wszystkich zadań. Należy zanalizować pracę, określić niezbędne umiejętności i inne zasoby, a następnie poszukać odpowiednich dostępnych zasobów. Po dodaniu zasobów do projektu można przypisać im zadania, aby można było określić harmonogram i koszty, a następnie śledzić realizację projektu.

W tym rozdziale pokazano różnice pomiędzy zasobami pracy, ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.