Rozdział 13. Zapisywanie planu projektu

Po zatwierdzeniu przez inwestorów nadszedł czas, aby zapisać oficjalnie zaakceptowaną wersję planu. W późniejszym przebiegu projektu zatwierdzony plan będzie pełnił wiele funkcji — jest przecież między innymi dokumentacją uzgodnionego zakresu, budżetu i harmonogramu. Jeżeli później powstaną jakieś problemy, można użyć tego planu, aby je rozwiązać. Stanowi on również odniesienie dla zespołu pracującego nad projektem. Oprócz tego plan zawiera cele ustanowione dla projektu. W miarę jak zespół realizuje projekt, porównuje się faktyczną wydajność do zaplanowanej, aby sprawdzić, czy wszystko przebiega zgodnie z przyjętą wizją. Najpierw trzeba jednak ukończyć kilka ostatnich zadań związanych z planowaniem. Plan ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.