Rozdział 20. Wymiana danych między programami

Zarządzanie projektami wiąże się bardziej z komunikowaniem się z innymi osobami niż wprowadzaniem niezliczonych poprawek do Wykresów Gantta. Planowanie projektu jest wspólnym działaniem kierownika projektu, decydentów oraz pozostałych członków zespołu projektu. Później przez cały czas trwania projektu ludzie nieustannie porozumiewają się ze sobą, gdy kończą pracę, określają i rozwiązują problemy czy też przekazują informacje o stanie.

Jak już pokazano, MS Project 2007 nie jest jedynym programem potrzebnym do zarządzania projektami, zwłaszcza jeżeli ktoś zajmuje się komunikacyjnymi aspektami projektów: dokumenty Worda, arkusze Excela, prezentacje PowerPointa i inne typy plików są często lepszymi sposobami ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.