O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Wymiana danych między programami

Zarządzanie projektami wiąże się bardziej z komunikowaniem się z innymi osobami niż wprowadzaniem niezliczonych poprawek do Wykresów Gantta. Planowanie projektu jest wspólnym działaniem kierownika projektu, decydentów oraz pozostałych członków zespołu projektu. Później przez cały czas trwania projektu ludzie nieustannie porozumiewają się ze sobą, gdy kończą pracę, określają i rozwiązują problemy czy też przekazują informacje o stanie.

Jak już pokazano, MS Project 2007 nie jest jedynym programem potrzebnym do zarządzania projektami, zwłaszcza jeżeli ktoś zajmuje się komunikacyjnymi aspektami projektów: dokumenty Worda, arkusze Excela, prezentacje PowerPointa i inne typy plików są często lepszymi sposobami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required