Rozdział 27. Oszczędzanie czasu z użyciem makr

Codziennie, a czasem kilka razy dziennie, wykonuje się te same czynności w programie MS Project 2007. Podobnie jak zmywania naczyń, odkurzania dywanów i prania kota w pralce w programie delikatnym, niektórych powtarzających się zadań nie można uniknąć, jednak zdecydowanie byłyby pomocne jakieś narzędzia pozwalające zaoszczędzić czas. Zamiast zatrudniać gosposię czy też konserwatora, aby zajęli się niewdzięczną pracą w programie MS Project 2007, można napisać wygodne miniprogramy zwane makrami.

Nie trzeba być specjalistą, aby napisać własne makro. Można je utworzyć poprzez prostą rejestrację czynności, które mają być wykonywane przez makro. Następnie można uruchomić makro, które będzie odtwarzało te ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.