Rozdział 3. Komunikacja i kontrakty danych

Podstawowym problemem komunikacji jest dokładne lub przybliżone odtworzenie w jednym punkcie komunikatu wybranego w innym punkcie.

— Claude Shannon

Shannon, nazywany ojcem teorii informacji, wskazał największą przeszkodę w komunikacji: konsument komunikatu musi mieć możliwość dokładnego odtworzenia komunikatu producenta, aby prawidłowo przekazane zostały zarówno treść, jak i znaczenie. Producent i konsument muszą rozumieć komunikat w ten sam sposób. W przeciwnym razie może on zostać źle zinterpretowany, a komunikacja będzie niekompletna. W ekosystemie opartym na zdarzeniach komunikatem jest zdarzenie, które jest równocześnie podstawową jednostką komunikacji. Zdarzenie musi opisywać możliwie najdokładniej, ...

Get Mikrousługi oparte na zdarzeniach now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.