ROZDZIAŁ 7. Dokumentowanie i rozumienie

Mikrousługa gotowa do produkcji jest udokumentowana i zrozumiała. Dokumentacja mikrousługi i rozumienie jej działania zwiększa szybkość pracy programistów, a jednocześnie łagodzi dwa najbardziej znaczące problemy wynikające z zastosowania architektury mikrousług, a mianowicie rozproszenie organizacyjne (ang. organizational sprawl) i dług techniczny. W tym rozdziale zaprezentowałam istotne elementy dokumentowania i rozumienia mikrousług. Zawarłam w nim informacje na temat opracowywania kompleksowej i przydatnej dokumentacji, poprawy rozumienia mikrousługi na każdym poziomie ekosystemu oraz zapewniania gotowości do produkcji w całej organizacji.

Zasady dokumentowania i rozumienia mikrousług

Finałowy rozdział ...

Get Mikrousługi now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.