Rozdział 7. Automatyzacja testów

Niewiele jest przydatnych aplikacji sieciowych, które powstały na podstawie prostego projektu. Większość składa się z „ruchomych” części połączonych w jedną całość stanowiącą ostateczny produkt. Wraz z funkcjonalnością produktu zmienia się definicja jego planowanego bądź poprawnego działania. Celem automatycznych testów jest zatem dopilnowanie, aby początkowe założenia dotyczące działania aplikacji nie rozminęły się z jej rzeczywistym sposobem działania.

Istnieje wiele różnych technik testowych, a każda z nich służy do przeprowadzania innego rodzaju testów. W tym rozdziale poznasz wszystkie typy testów oraz dowiesz się, jakie programy i procesy są potrzebne do ich wdrożenia.

Testy jednostkowe

Pierwszym etapem testowania ...

Get Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.