Rozdział 8. Kontrola jakości

Ten rozdział jest kontynuacją opisanego w poprzednim rozdziale tematu automatyzacji testów. Poznasz w nim narzędzia pozwalające zapewnić wysoką jakość pisanych przez siebie programów. Wśród nich znajdują się programy do kontroli wersji kodu źródłowego, wspomagające współpracę między członkami zespołu programistycznego i ułatwiające panowanie nad rozwojem programu, oraz narzędzia do automatycznego wdrażania systemów do środowiska produkcyjnego, które w odróżnieniu od człowieka o niczym nie zapominają. Ponadto poznasz techniki analizy kodu w celu sprawdzenia, czy jest spójny i dobrze sformatowany, oraz dowiesz się, jak się generuje dokumentację z kodu źródłowego.

Wymienione narzędzia to elementy każdego dobrze prowadzonego ...

Get Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.