Monitorowanie baz danych

Bazy danych mogą być niezwykle istotnym źródłem zdarzeń bezpieczeństwa, szczególnie jeżeli działają w systemach przechowujących wrażliwe dane. Chcemy, żeby systemy te przesyłały nieprzerwany strumień komunikatów, dlatego musimy monitorować procesy zapisujące zdarzenia w bazie danych, a także miejsca zapisu tych zdarzeń, kontrolując, czy pojawiają się w nich nowe zapisy. W tym podrozdziale zajmiemy się technikami konfigurowania mechanizmów monitorowania baz danych na potrzeby audytów i protokołowania.

Monitorowanie serwerów Oracle

Serwery Oracle można skonfigurować tak, żeby zapisywały wiele różnych zdarzeń. Aby mieć pewność, że serwer prawidłowo zapisuje dane audytu, musimy sprawdzić, czy zdarzenia są prawidłowo ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.