Monitorowanie systemów w firmie Blanco Wireless

Firma Blanco Wireless stosuje ukierunkowane monitorowanie systemów w ramach swojego systemu zarządzania kontami. W celu monitorowania poszczególnych systemów wykorzystywane są następujące źródła zdarzeń:

  • Na bramach centrum przetwarzania danych oraz strefy zdemilitaryzowanej zbierane są dane systemu NetFlow.

  • W przypadku serwerów gromadzone są protokoły systemowe syslog.

  • W całej sieci stosowane są systemy NIDS.

  • Bazy danych Oracle 10g zapisują specjalne protokoły zdarzeń.

Korzystając z systemu Nagios, firma Blanco Wireless automatyzuje monitorowanie systemów w celu zapewnienia ich ciągłej dostępności na potrzeby monitorowania bezpieczeństwa (Rysunek 7-5).

Podpowiedź

Konfiguracja systemu Nagios opisywana ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.