Reguły dla firmy Blanco Wireless

Nasza fikcyjna firma Blanco Wireless posłuży nam jako ilustracja etapów i technik implementowania monitorowania reguł. W ramach administrowania kontami użytkowników firma ta musi przechowywać ważne informacje na temat swoich klientów, takie jak numery PESEL oraz szczegóły operacji finansowych. Ze względu na szczególne znaczenie tych informacji firma Blanco przygotowała zbiór reguł chroniących dane klientów.

Reguły

W naszej firmie stosowane są następujące reguły zapewniające zgodność procedur z regulacjami rządowymi, zabezpieczające najważniejsze dane i ułatwiające badanie wszystkich przypadków wycieku lub kradzieży danych. Reguły te nie wyczerpują oczywiście tematu, ale mają służyć jako ilustracja metod praktycznego ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.