Rozdział 6. Nowy komponent: moduł sieciowy

Platforma Arduino sama w sobie oferuje wiele przydatnych rozwiązań, ale nie może robić wszystkiego. Okazuje się jednak, że otwarty charakter tego projektu znacznie ułatwia budowę dodatkowych płytek rozszerzających możliwości płytki Arduino.

Te dodatkowe płytki, które określa się mianem modułów (ang. shields), mogą być łatwo montowane na płytce Arduino.

Moduły zawierają własne obwody i komponenty, a niekiedy także układy scalone odpowiedzialne za przetwarzanie danych i rozszerzające możliwości właściwej płytki Arduino. Istnieją moduły umożliwiające płytce Arduino odczytywanie sygnałów systemu GPS, sterowanie silnikami robotów, robienie zdjęć, komunikację z urządzeniami Bluetooth, sterowanie przewodami elektroluminescencyjnymi... ...

Get Monitorowanie otoczenia z Arduino now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.