O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Nowy komponent: moduł sieciowy

Platforma Arduino sama w sobie oferuje wiele przydatnych rozwiązań, ale nie może robić wszystkiego. Okazuje się jednak, że otwarty charakter tego projektu znacznie ułatwia budowę dodatkowych płytek rozszerzających możliwości płytki Arduino.

Te dodatkowe płytki, które określa się mianem modułów (ang. shields), mogą być łatwo montowane na płytce Arduino.

Moduły zawierają własne obwody i komponenty, a niekiedy także układy scalone odpowiedzialne za przetwarzanie danych i rozszerzające możliwości właściwej płytki Arduino. Istnieją moduły umożliwiające płytce Arduino odczytywanie sygnałów systemu GPS, sterowanie silnikami robotów, robienie zdjęć, komunikację z urządzeniami Bluetooth, sterowanie przewodami elektroluminescencyjnymi... ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required