O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Mierzenie promieniowania i udostępnianie danych w internecie

Powiedzmy sobie jasno: mierzenie poziomu promieniowania jądrowego jest dość trudne i zwykle najlepiej pozostawić to zadanie specjalistom. Zdarza się, że uzyskiwane wyniki bez powodu przerażają niedoświadczonego badacza. Okazuje się, że gromadzenie wiarygodnych danych i porównywanie ich z odczytami innych konstruktorów wymaga dużej wiedzy.

Co więcej, niewielu z nas jest narażonych na ryzyko doświadczenia dużej dawki promieniowania jądrowego choć raz w życiu.

Podpowiedź

W tym rozdziale skoncentrujemy się na promieniowaniu jądrowym, a nie — jak w jednym z wcześniejszych rozdziałów — na promieniowaniu elektromagnetycznym. Mimo podobnych nazw oba zjawiska zasadniczo różnią się od ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required