Wstęp

Myśl w języku Java! to wprowadzenie do informatyki i programowania przeznaczone dla czytelników mających niewielkie lub zerowe doświadczenie w tej materii. Zaczynamy tu od najbardziej podstawowych zagadnień i dbamy o definiowanie wszystkich nowych pojęć zawsze tam, gdzie pojawiają się po raz pierwszy. Każda nowa koncepcja jest prezentowana w tej książce w logicznej kolejności. Większe tematy, takie jak rekurencja i programowanie zorientowane obiektowo, zostały podzielone na mniejsze przykłady i przedstawione w kilku rozdziałach.

Książka ta celowo jest krótka. Każdy z rozdziałów liczy kilkanaście stron i obejmuje materiał przeznaczony do opracowania podczas jednego tygodnia zajęć uniwersyteckich. Podręcznik ten nie ma być wyczerpującym ...

Get Myśl w języku Java! now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.