Rozdział 10. Kopia zapasowa i odzyskiwanie danych po awarii

Najważniejszym zadaniem każdego administratora baz danych jest tworzenie kopii zapasowej danych. Prawidłowe i przetestowane procedury tworzenia kopii zapasowej i jej przywracania mogą uratować firmę, a tym samym stanowisko pracy. Pomyłki się zdarzają, podobnie jak katastrofy i błędy. Wprawdzie MySQL to niezawodne oprogramowanie, ale na pewno niepozbawione błędów. Dlatego też koniecznie trzeba wiedzieć, dlaczego i jak tworzyć kopie zapasowe.

Poza zachowaniem zawartości bazy danych większość metod tworzenia kopii zapasowej może być stosowana w innym ważnym celu, którym jest kopiowanie zawartości bazy danych między oddzielnymi systemami. Prawdopodobnie to nie jest takie ważne jak odzyskanie ...

Get MySQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.