Rozdział 2. Sposób pracy programisty

Kubernetes zbudowano, aby zapewnić niezawodny sposób działania oprogramowania. Ta technologia upraszcza więc wdrażanie aplikacji i zarządzanie nimi za pomocą zorientowanego pod kątem aplikacji API, samodzielnie naprawiających się właściwości, a także użytecznych narzędzi, które pozwalają np. na przeprowadzenie wdrożenia bez przestoju podczas wydawania nowej wersji oprogramowania. Wprawdzie wszystkie wymienione możliwości są użyteczne, ale nie oferują zbyt wiele, aby ułatwić tworzenie aplikacji dla Kubernetes. Co więcej, choć wiele klastrów zostało zaprojektowanych do uruchamiania aplikacji produkcyjnych, co sprawia, że programista rzadko ich używa w pracy nad projektem, ale uwzględnienie celów Kubernetes w ...

Get Najlepsze praktyki w Kubernetes now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.