Rozdział 4. Konfiguracja, dane poufne i RBAC

Złożona natura kontenerów pozwala nam jako operatorom na przekazanie danych konfiguracyjnych do kontenera w trakcie jego działania. W ten sposób można oddzielić funkcję aplikacji od środowiska, w którym została uruchomiona. Zgodnie z konwencją do uruchomionego kontenera dane można przekazać za pomocą zmiennych środowiskowych bądź też przez zamontowane woluminy zewnętrzne. Te dane pozwalają na zmianę konfiguracji aplikacji już po jej uruchomieniu. Programista musi brać pod uwagę dynamiczną naturę tego zachowania i umożliwić użycie zmiennych środowiskowych lub odczyt danych konfiguracyjnych z określonej ścieżki dostępnej dla użytkownika aplikacji po jej uruchomieniu.

Podczas przenoszenia danych poufnych ...

Get Najlepsze praktyki w Kubernetes now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.