Rozdział 0.

Wprowadzenie i konfiguracja

Całkowicie czysty kod ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu.

— Ron Jeffries, Clean Code: A Learning, 23 sierpnia 2017 r., ronjeffries.com

Zanim rozpoczniemy naszą podróż po wymagającym i satysfakcjonującym świecie programowania opartego na testach, musimy zapewnić sobie do pracy środowisko programistyczne. Ten rozdział dotyczy jego przygotowania i konfiguracji.

Konfigurowanie środowiska programistycznego

Bez względu na to, którą ścieżką czytania będziesz podążał (zobacz rysunek W.2), do pracy z tą książką potrzebujesz czystego środowiska programistycznego. Dalej w książce przyjąłem założenie, że skonfigurowałeś środowisko programistyczne zgodnie z opisem w tym podrozdziale.

Niezależnie ...

Get Nauka programowania opartego na testach now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.