O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Formuły matematyczne

W książce wprowadzono kilka pojęć matematycznych. W tym dodatku omówiono wybrane pojęcia, a także zamieszczono opis, odpowiednie formuły i kod dla każdej z nich.

Odległość euklidesowa

Odległość euklidesowa umożliwia znalezienie odległości między dwoma punktami w przestrzeni wielowymiarowej. Jest to rodzaj odległości mierzony za pomocą linijki. Jeśli punkty zapisano w postaci (p1,p2,p3,p4, ...) i (q1,q2,q3,q4, ...), formułę odległości euklidesowej można wyrazić w postaci Rysunek B-1.

Odległość euklidesowa
Rysunek B-1. Odległość euklidesowa

Oto kod oczywistej implementacji tej formuły:

def euclidean(p,q):
  sumSq=0.0

  # zsumowanie różnic podniesionych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required