Rozdział 6. Projekt i wybór typu danych

Dobry kontrakt oznacza, że przyjaciele pozostają przyjaciółmi.

Bardzo często można spotkać się z wywodami programistów wyjaśniającymi, dlaczego podczas budowy Web API systemy oparte na stylu REST są z powodu większej prostoty lepsze od ich alternatyw. Brak kontraktu, takiego jak WSDL (web service description language), jest często przedstawiany jako jeden z powodów prostoty.

W trakcie tworzenia systemów rozproszonych nie można jednak uniknąć sytuacji, w której trzeba będzie zastosować pewnego rodzaju kontrakt między komponentami. Jeżeli nie będą dysponowały jakąkolwiek postacią współdzielonych danych, te komponenty nie będą mogły ze sobą współpracować w sensowny sposób.

Ten rozdział jest poświęcony typom ...

Get Nowoczesne API now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.