Rozdział 8. Moduły JavaScript

Na przestrzeni lat oglądaliśmy wiele różnych metod dzielenia kodu na cząstki, którymi łatwiej można zarządzać. Najdłużej utrzymał się wzorzec modułu, gdzie po prostu opakowywało się fragment kodu w samowywołujące się wyrażenia funkcyjne (ang. self-invoking function expressions). Jednak trzeba było uważać, by tak ułożyć swoje skrypty, żeby każdy z nich pojawiał się dopiero po wszystkich swoich zależnościach.

Nieco później narodziła się biblioteka RequireJS. Oferowała ona możliwość definiowania zależności każdego modułu za pomocą kodu, dzięki czemu program sam tworzył graf zależności, a programista nie musiał się już martwić o porządkowanie kolejności skryptów. RequireJS wymaga dostarczenia tablicy ciągów tekstowych ...

Get Nowoczesny JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.