Rozdział 3. Podział systemu monolitycznego

W rozdziale 2. pokazałem, jak myśleć o wprowadzaniu architektury opartej na mikrousługach. Wyjaśniłem, jak ocenić, czy w ogóle jest to dobry pomysł, a jeśli tak, to jak wprowadzać nową architekturę i upewnić się, że zmierzasz w odpowiednim kierunku.

Opisałem, jak wyglądają dobre usługi i dlaczego lepsze mogą być niewielkie usługi. Co jednak zrobić z tym, że może istnieć wiele aplikacji niezgodnych z proponowanymi wzorcami? Jak podzielić monolityczne aplikacje bez konieczności całościowego ich przekształcania?

W pozostałej części rozdziału omawiam różne wzorce migracji i przedstawiam wskazówki, które mogą pomóc wprowadzić architekturę opartą na mikrousługach. Opisuję wzorce działające dla oprogramowania ...

Get Od monolitu do mikrousług now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.