Rozdział 9. Okna wieloplatformowe i macierzyste

Praca z oknami

W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy zestaw narzędzi HighGUI. Pokazaliśmy, jak przy jego użyciu wykonywać operacje na plikach i związane z urządzeniami. Oprócz tego za pomocą biblioteki HighGUI można tworzyć okna, wyświetlać w nich obrazy oraz wprowadzać elementy obsługi interakcji użytkownika z tymi oknami. Macierzyste funkcje graficznego interfejsu użytkownika (GUI) biblioteki OpenCV są w tej bibliotece już od dawna i odznaczają się stabilnością, przenośnością[1] oraz łatwością użycia.

Choć są bardzo wygodne w użyciu, funkcje interfejsu użytkownika biblioteki HighGUI mają tę wadę, że sporo brakuje im do kompletności. W efekcie podjęto działania mające na celu zmodernizowanie ...

Get OpenCV 3 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.