Rozdział 20. Podstawy uczenia maszyn w OpenCV

W tym rozdziale wprowadzamy mechanizmy, dzięki którym wizja zamienia się w percepcję, czyli opisujemy mechanizmy, które zamieniają wizualne dane wejściowe w posiadającą sens semantykę wizualną.

W poprzednich rozdziałach napisaliśmy, jak zamienić dwuwymiarowe lub dwu- i trójwymiarowe dane z czujników w cechy, grupy lub dane geometryczne. W następnych trzech rozdziałach będziemy wykorzystywać wyniki otrzymywane za pomocą tych technik do zamieniania cech, segmentów i ich geometrii na rozpoznane sceny i obiekty. To właśnie na tym etapie nieprzetworzone informacje zamieniają się w percept, czyli to, co komputer widzi i gdzie to coś znajduje się względem kamery.

W tym rozdziale opisujemy podstawy uczenia ...

Get OpenCV 3 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.