Rozdział 7. Funktory w OpenCV

Obiekty, które „coś” robią

W miarę jak biblioteka OpenCV ewoluowała, coraz częściej dodawano do niej nowe obiekty reprezentujące elementy funkcjonalności, które są zbyt skomplikowane, aby powiązać je tylko z jedną funkcją, i które, w przypadku implementacji w postaci zestawu funkcji, przyczyniłyby się do powstania wielkiego bałaganu w przestrzeni funkcyjnej biblioteki[1].

W efekcie nowe elementy funkcjonalności są często reprezentowane przez nowy typ obiektu, który można sobie wyobrażać jako „maszynę” działającą w określony sposób. Większość tych maszyn ma przeciążony operator operator(), w wyniku czego oficjalnie są obiektami funkcyjnymi, zwanymi zwięźle funktorami. Tym Czytelnikom, którzy nigdy wcześniej się z ...

Get OpenCV 3 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.